Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie rybářů v Dolních Loučkách na povodí řek Loučky a Libochůvky.

 

 Obec Dolní Loučky je položena na soutoku řek Loučky a Libochůvky v podhůří Vysočiny. Už pojem podhůří dává na srozuměnou, že běh těchto toků je spádový, rychlý, bystrý, při větších bouřích dravý, často se vylévá z břehů, při čemž vytváří nová koryta a tůně.

Povodí řeky Loučky pramení v okolí Devíti skal u Nového Města na Moravě. Voda je pstruhová a náš revír začíná od Janovické lávky pod obcí Stražek a končí u vtoku do řeky Svratky nad městem Tišnov. 

Druhé naše povodí Libochůvka vzniká výtokem z rybníka v obci Meziboří, vine se loukami kolem obcí Žďárec, Kutiny, Řikonín a Chytálek a vlévá se přímo v obci Dolní Loučky do řeky Loučky. 

Původní rybářské družstvo bylo založeno v Dolních Loučkách v roce 1921 a získalo do obhospodařování dnešní revír Loučky 1, tehdy více známou jako Bobrůvka. 

Sportovní rybaření v tehdejší době bylo na velmi nízkém stupni a převážně se lovily ryby do saků a na udici se lovilo jen zřídka, a to ještě jen někteří rybáři. Teprve asi po roce 1930 se sportovní rybaření dostalo na vyšší úroveň, rybáři již chytali převážně na udice a už tehdy se začal vysazovat pstruží plůdek a to přímo do řeky, začaly se vysazovat i ryby kaprovité, ovšem toto přímé vysazování se ukázalo jako málo ekonomické, protože procento  ryb  ulovených  počtu ryb vysazených bylo velmi nízké   a to asi maximálně 5%. Řeku Libochůvku tehdy obhospodařovali mlynáři, kteří vlastnili mlýny na tomto povodía rybářské družstvo v Dolních Loučkách převzalo Libochůvku do obhospodařování až v roce 1948. 

V roce 1950 byla na popud ONV v Tišnově založena celookresní organizace rybářů se sídlem v Tišnově a prvním předsedou této rybářské organizace byl zvolen pan Bařinka z Dolních Louček. Rybáři z povodí Loučky a Libochůvky měli od samého založení celookresní organizace v ní stále svoje zástupce. Několikrát však došlo v této organizaci k rozporům mezi zástupci z Dolních Louček a Tišnova a to se vyhrotilo do takové šíře, že v roce 1965 se zřídila při místní organizaci v Tišnově místní skupina rybářů v Dolních Loučkách, kterou řídil 9-ti členný sbor důvěrníků. V tomto sboru důvěrníků byli tito členové :

p. Heřman, p. Marek st., Šmarda Milan st., p. Mičánek, p. Jakeš Ladislav, p. Hvížď a Jakeš Rudolf. Později ke sboru přistoupili páni Stojan Ludvík a Koukola Milan.

         Tato skupina hospodařila v rámci MO Tišnov zcela samostatně na revírech Loučka 1 a Libochůvka včetně sportovních rybníků v Horních Loučkách, Žďárci, Olší a na rybníku Šafránkově u Šafránkového mlýna nad obcí Skryje. 

Jako chovné potoky byly Blahoňůvka, Halda, Kozlí a Hadovka. Všechny tyto chovné potoky produkovaly dostatek pstruží násady dvouročka, takže mohlo být v roce 1969 přikročeno ke zvýšení denního úlovku pstruha obecného na 4 kusy. 

         Začátkem roku 1970 se začalo vážně uvažovat o zřízení samostatné organizace rybářů v Dolních Loučkách a to na popud členů výboru z Tišnova, snad v důsledku zahájení stavby rybářského střediska Tišnově. 

         Na mimořádné schůzi místní skupiny dne 20. 2. 1970 byl tento návrh schválen. Na výroční členské schůzi rybářů v Tišnově dne 2.3.1970 bylo utvoření MO ČRS v Dolních Loučkách schváleno a to od 1.1.1971. Jednání ohledně utvoření samostatné organizace v Dolních Loučkách bývaly někdy tvrdá, ale zástupci místní skupiny z Dolních Louček toto osamostatnění prosadili. Dne 28.3.1970 byl zvolen přípravný výbor MO ČRS v Dolních Loučkách a Jeho předsedou byl zvolen pan Marek František starší a tento si na něj uložený úkol vzal opravdu za svůj. Dne 24. 4. 1970 byla zaslána žádost na Oblastní výbor ČRS v Brně o znovuzřízení MO ČRS v Dolních Loučkách. Tato žádost byla schválena předsednictvem OV ČRS v červnu a na plenárním zasedání OV ČRS v Brně dne 26. 9. 1970 bylo přijato usnesení o schválení utvoření nové MO ČRS v Dolních Loučkách, protože pro tuto novou organizaci byly vytvořeny všechny podmínky. Po tomto schválení se zahájili všechny práce, aby od 1. 1. 1971 pracovala MO ČRS v Dolních Loučkách samostatně. Proto byla svolána na den 6. 12. 1970 ustavující schůze všech členů, rozeslány pozvánky orgánům místním v Tišnově a OV ČRS v Brně. Po ustavující schůzi došlo k písemné dohodě mezi MO ČRS v Tišnově a MO ČRS v Dolních Loučkách o finančním vyrovnání, k dohodě o revírech, a nářadí. Stalo se tak dne 4. 12. 1970 a tudíž mohlo dojít ke svolání ustavující schůze MO ČRS v Dolních Loučkách. Od 1. 1. 1971 pracuje výbor MO ČRS v Dolních Loučkách v tomto složení:  předseda p. Mrhač František, místopředseda Heřman Vladimír, jednatel Marek František ml.,  hospodář Marek František st., zástupce hospodáře Šmarda Milan, účetní Trnka Ferdinand,    referent čistoty vody Koukola Milan, kulturní referent Jakeš Ladislav, rybolovná technika Havlát Jaroslav, práce s mládeží Kozelek Jaroslav, člen výboru Pestr Lubomír. Dále členy KRK byli pánové Mičánek Miroslav, Zedník Josef ml. a Hrabálek Miroslav. 

Na podzim v roce 1972 proběhlo stavební řízení na stavbu rybníka v Dolních Loučkách. Hlavní tíha prací byla na místních rybářích. MNV požádal rybáře o odklizení všech stromů v místě budoucího rybníka. MO ČRS v Dolních Loučkách se zavázali, že odpracují v roce 1973 na pracech na tomto rybníku 1000 brigádnických hodin zdarma, což se také stalo a hodiny byly mnohonásobně překročeny. Dozorem na stavbě rybníka byl pověřen člen výboru pan Havlát Jaroslav. Ke konci roku 1973 byla stavba rybníka dokončena a na jaře v roce 1974 byly do rybníka vysazeny násady ryb.        

V MO ČSR narůstal každoročně počet členů, zarybňování revírů se zvyšovalo a naše revíry byly plné pstruhů a lipanů. V roce 1973 došlo k utvoření sdružení Vysočina. Naše MO ČRS do tohoto sdružení nevstoupila. Výbor své rozhodnutí zdůvodnil argumentem, že se sdružení neztotožňuje s Vysočinou a je pouze pro celokrajové hospodaření. Toto sdružení mělo trvání jeden rok  a v roce 1974 došlo k vytvoření celokrajského hospodaření            a k celokrajské povolence. Po utvoření celokrajské povolenky došlo ke značnému úbytku ryb na obou našich revírech z důvodů značná návštěvnosti rybářů.  

Rybáři v MO ČRS byli čilí i po stránce kulturní. Každoročně se pořádali rybářské zábavy a zájezdy po krásách naší republiky. Postupem roků odchází starší členové výboru navždy z organizace, aby se na nás dívali už z nebe a výbor se omlazuje.  

         Ještě za předsedy pana Heřmana začal výbor uvažovat o výstavbě rybářské budovy, jelikož prostory ve staré škole byly nevyhovující. V roce 1988 započali přípravné práce na chystání materiálu na stavbu rybářské budovy. Začalo se kácet dřevo na vazbu a v zimě na pile u pana Mašíčka ve Skryjích se řezáním trámů a latí na vazbu. Na jaře roku 1989 došlo k vyřízení stavebního povolení na stavbu rybářské budovy. Započaly namáhavé práce na stavbě této budovy. Zodpovědnost byla na pár členech výboru. Kolaudace stavby proběhla 20.10.1995. Na této stavbě bylo odpracováno 4 461 hodin. Z toho výbor odpracoval 2 001 hodin. Nejvíce odpracovali členové výboru pan Marek František ml. a to 851 hodin a pan Šťastný Ladislav 545 hodin. 

         V dubnu roku 1996 byl na žádost starosty v Dolních Loučkách vypuštěn  a sloven rybník V Dolních Loučkách z důvodu opravy hráze a vybagrování dna. Byly upraveny břehy, zabetonovaná část odpadu, vyčištěny břehy od stromů a zabetonovány mezery mezi panely hráze. Na jaře v roce 1997 byl rybník opět napuštěn. V roce 1997 započaly práce na rybníku v Horních Loučkách, kterým předcházelo usilovné jednání ohledně nájemní smlouvy s OÚ v Horních Loučkách. Po předběžném odsouhlasení smlouvy a zajištění finančních prostředků se vyčistil úsek pod hrází, připravil se na položení odpadových rour o průměru 1000 mm. Po vybagrování byly do koryta položeny odpadní roury, dále byla zabetonována odpadní šachta z rybníka a do šachty položen nový odpad vody z rybníka. Na pracech bylo členy MO ČRS odpracováno kolem 200 hodin. Po těchto pracech byla sepsána nájemní smlouva s OÚ v Horních Loučkách na dobu 10 roků za úhradu 20 000,- Kč, kterou uhradil MRS. MO MRS v Dolních Loučkách splácela tento dluh formou nájemného do roku 2007 ve výši 2 000,- Kč. 

Na rybník v Dolních Loučkách byl po zdlouhavém jednání domluven také nájemní vztah. Byl dohodnut nájem formou fakturace nákladů na opravu rybníka v částce 100 000,- Kč, to znamená nájem na dobu 20 roků s ročním nájemným 5 000,- Kč. Tuto částku nám poskytl MRS v Brně. Tato smlouva byla sjednána pod silným nátlakem obce a po letech se ukázalo, že by bývalo tehdy vhodnější tento rybník za tuto částku koupit. Rybník v Dolních Loučkách byl z důvodu prosakování vody hrází znovu v roce 1998 vypuštěn a došlo zde k velkým škodám na vytřelých rybách jako ostroretce, candáta a jelce, kteří odpadem skončili ve spodním rybníčku, který nevlastní MO a zbytek na vypuštěném dně zahynul.  

V posledních letech došlo v MO k obnově lovících agregátů za dva nové tranzistorové a k zakoupení druhého nákladního přívěsu.  

Výbor se nadále omlazuje a počet členů MO dosáhl v roce 2008 počtu celkem 209 členů, z toho 15 členů od 16-18 roků a 24 žáků.        

V posledních letech se velké letní vedra nejvíce postihují řeku Libochůvku, kde ubývá pstruhů a lipanů. Dále se na povodí značně rozmnožili volavky a vydry, které nám také přispívají k úbytku ryb na povodí. V chráněném úseku přes obec Dolní Loučky jsou stovky kačen, které loví výtěr pstruha a lipana v tomto úseku.

V roce 2012 měla MO v Dolních Loučkách celkem 223 členů. Dospělých členů měla 194, od 16-17 roků měla 5 a žáků 24.

V roce 2015 se počet členů naší organizace dosáhl na 217 členů, z toho bylo 184 dospělých, mládeže ve věku  16-17 8 členů a 25 žáků.

Od 15.4.2016 došlo ke změně našeho názvu našeho spolku z MRS místní organizace Dolní Loučky na MRS pobočný spolek Dolní Loučky.